Beleid voor Bescherming en Verwerking van Persoonlijke Gegevens

1e binnenkomst 1.1. Doel van het Beleid Binnen het toepassingsgebied van Wet nr. 6698 inzake de bescherming van persoonsgegevens (“Wet”) Bedrijf Detox Teas | Als Innovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Bedrijf” en “Bedrijf”) hanteren we de belangrijkste principes van bescherming en bescherming in overeenstemming met het persoonlijk recht. We volgen dezelfde prioriteit bij al onze planning en bedrijfsuitvoering. In deze context, uw openbaarmaking in overeenstemming met artikel 10 van de wet; Ter informatie presenteren wij dit Beleid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens (“Beleid”) voor alle administratieve en technische beschermingsdoeleinden die wij zullen implementeren in het kader van de bescherming en bescherming van persoonsgegevens. 1.2 Reikwijdte Dit Beleid bepaalt de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens en zet de elementen uiteen die het Bedrijf hanteert bij de bescherming van persoonsgegevens. In deze context is het Beleid; Het gehele verwerkingsproces van persoonsgegevens binnen het kader van de wet, uitgevoerd door het bedrijf, omvat alle verwerkte persoonsgegevens en de eigenaren van deze gegevens. 1.3 Definities Expliciete toestemming Groepstoestemming over een onderwerp, gebaseerd op informatie en opgenomen in vrije wil. Anonimisering Het maken van geschiedenissen die eerder zijn gestorven met een persoon die onder geen enkele omstandigheid kan worden meegenomen met een bepaalde of identificeerbare echte persoon, zelfs niet door deze te koppelen aan een andere dimensie. Kandidaat-werknemer Echte personen die binnen het bedrijf werken maar de status van kandidaat-werknemer hebben. Persoonsgegevens Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gegevenseigenaar De natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerking van Persoonsgegevens Verkrijgen, vastleggen, bewaren, wijzigen, herstellen, openbaar maken, overdragen, overnemen, beschikbaar stellen of gebruiken van Persoonsgegevens vanaf geheel of volledig automatische of niet-geautomatiseerde plaatsen, op voorwaarde dat deze eigendom zijn van enige gegevensregistratie systeem. Elke actie op een verbinding, zoals blokkeren. Wet nr. 6698 inzake de bescherming van persoonsgegevens, gepubliceerd in de Staatscourant van 7 april 2016 en genummerd 29677. Gevoelige persoonsgegevens Gegevens over ras, etnische afkomst, politieke overtuiging, alle overtuigingen, religie, sekte of andere overtuigingen, kleding, verenigings-, stichtings- of vakbondsleden, gezondheid, seksleven, strafrechtelijke veroordeling en veiligheidsmaatregelen, en biometrische en genetische bescherming. Politiek bedrijf İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Beleid voor verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens Bedrijf/Bedrijf Bedrijf Detox Teas | İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi gegevensverwerker is een natuurlijke en rechtspersoon met bewijs van persoonlijke gegevens namens zijn/haar gegevensbeheerder. De gegevensbeheerder is de persoon die de doeleinden en omgevingen van de verwerking van persoonsgegevens beschermt en op de een of andere manier de plaats beheert waar de cellen worden bewaard. Gegevensregistratiesysteem Het is een registratiesysteem waarbij persoonlijke gegevens worden geconfigureerd op basis van bepaalde kenmerken. Zakenpartners Personen met wie het Bedrijf heeft samengewerkt in het kader van contractuele relaties en in het kader van commerciële gegevens. 1 1.4 Handhaving van het Beleid Dit beleid, opgesteld door het bedrijf, werd op 01.01.2023 ingevoerd en aan het publiek gepresenteerd. In geval van conflict tussen de wetgeving, in het bijzonder de Wet, en de regelgeving opgenomen in dit Beleid, worden de bepalingen van de wetgeving toegepast. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het beleid in overeenstemming met de wettelijke structuren. U kunt de huidige versie van het beleid raadplegen op de website van het bedrijf (http://detoxteas.shop).
 1. Informatie Over de Verwerkingsactiviteiten van Persoonsgegevens Uitgevoerd Door het Bedrijf
2.1 Betrokkenen Betrokkenen binnen de reikwijdte van het beleid zijn alle natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens door het Bedrijf worden verwerkt en door het Bedrijf worden uitgevoerd. Over het algemeen kunnen gegevenseigenaren als volgt worden vermeld: Categorieën van Gegevenssubjecten Beschrijving Klanten geven echte tips die profiteren van de producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden. Potentiële klanten verwijzen naar echte personen die interesse tonen in de producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden en consumenten worden. Kandidaten voor werknemers verwijst naar echte personen die zaken doen door CV’s naar het bedrijf of naar andere functionarissen te sturen. Bezoekers verwijzen naar de instructies die om welke reden dan ook het Bedrijf komen bezoeken. Derde partijen verwijzen naar natuurlijke personen, met uitzondering van de bovenstaande categorieën van betrokkenen en werknemers van het bedrijf. De categorieën van betrokkenen die de bovenstaande tabel beschrijven, zijn bedoeld om de algemene informatieoverdracht toe te lichten. Het feit dat de eigenaar van de gegevens niet in een van deze categorieën is opgenomen, elimineert de beperkingen voor de gegevenseigenaar op een manier die in de wet gangbaar is. 2 2.2 Doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens 2.2.1 Details van de werklast en de werklast die nodig is voor de operationele onderdelen die nodig zijn om te kunnen profiteren van de producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden:
 1. Planning en uitvoering van verkoopdiensten voor producten en/of diensten,
 2. Planning van ondersteunende diensten en/of uitvoering na verkoop,
 3. Plannen en uitvoeren van klantrelatiebeheerprocessen,
 4. Opvolging van contractprocessen en/of juridische verzoeken,
 5. Opvolgen van klantvragen en/of klachten.
2.2.2 Plannen en uitvoeren van een stevig personeelsbeleid en -processen:
 1. Planning en uitvoering van activiteiten voor talentloopbaanontwikkeling,
 2. Het nakomen van verplichtingen voortvloeiend uit arbeidsovereenkomsten en/of wetgeving voor medewerkers van het bedrijf,
 3. Plannen en uitvoeren van secundaire arbeidsvoorwaarden en voordelen voor werknemers,
 4. Het plannen en uitvoeren van interne oriëntatieactiviteiten,
 5. Planning en uitvoering van personeelsuitstapprocedures,
 6. Beheer van vergoedingen
 7. Planning van HR-processen,
 8. Het beheren van de personeelsinkoopprocessen,
 9. Planning en uitvoering van benoemings-, promotie- en ontslagtrajecten voor de onderneming,
 10. Plannen en uitvoeren van de prestatie-evaluatieprocessen van de medewerkers,
 11. Controle en/of toezicht op de werkzaamheden van de medewerkers,
 12. Het plannen en/of uitvoeren van interne opleidingsactiviteiten,
 13. Plannen en uitvoeren van medewerkerstevredenheids- en/of loyaliteitsprocessen,
 14. Het plannen en uitvoeren van de processen voor het ontvangen en evalueren van suggesties voor het verbeteren van de werk- en/of productieprocessen van de medewerkers,
 15. Planning en/of uitvoering van wervings-, plaatsings- en operationele processen voor stagiaires en/of studenten.
2.2.3 Voor de realisatie van de door de onderneming uitgevoerde commerciële activiteiten worden de benodigde werkzaamheden verricht door de betreffende bedrijfsonderdelen en de uitvoering van de daarbij behorende bedrijfsprocessen:
 1. Evenementmanagement,
 2. Plannen en uitvoeren van bedrijfsactiviteiten,
 3. Het plannen en uitvoeren van corporate communicatieactiviteiten,
 4. Planning en uitvoering van supply chain managementprocessen,
 5. Planning en uitvoering van productie- en/of bedrijfsprocessen,
 6. Planning, auditing en uitvoering van informatiebeveiligingsprocessen,
 7. Creatie en beheer van informatietechnologie-infrastructuur,
 8. Plannen en uitvoeren van autorisaties voor informatietoegang van zakenpartners,
 9. Opvolging van financiële en/of boekhoudkundige werkzaamheden,
 10. Planning en uitvoering van activiteiten op het gebied van bedrijfsduurzaamheid,
 11. Planning en uitvoering van corporate governance-activiteiten,
 12. Planning en/of uitvoering van bedrijfscontinuïteitsactiviteiten,
 13. Planning en uitvoering van logistieke activiteiten.
2.2.4 Het plannen en uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om de producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden aan de relevante personen aan te bevelen en te promoten door deze aan te passen aan hun smaak, gebruiksgewoonten en behoeften:
 1. Identificatie en/of evaluatie van de personen die moeten worden onderworpen aan marketingactiviteiten in overeenstemming met criteria voor consumentengedrag,
 2. Het ontwerpen en/of uitvoeren van gepersonaliseerde marketing- en/of promotionele activiteiten,
 3. Het ontwerpen en/of uitvoeren van reclame- en/of promotie- en/of marketingactiviteiten in digitale en/of andere media,
 4. Het ontwerpen en/of uitvoeren van te ontwikkelen activiteiten op het gebied van klantenwerving en/of waardecreatie bij bestaande klanten in digitale en/of andere kanalen,
 5. Het plannen en/of uitvoeren van data-analysestudies voor marketingdoeleinden,
 6. Het plannen en uitvoeren van de marketingprocessen van producten en/of diensten,
 7. Het plannen en/of uitvoeren van de processen voor het vestigen en/of vergroten van loyaliteit aan de producten en/of diensten die door het bedrijf worden aangeboden.
2.2.5 Planning en uitvoering van de commerciële en/of zakelijke strategieën van het bedrijf: Het beheren van relaties met zakenpartners. 2.2.6 Het waarborgen van de juridische, technische en commerciële arbeidsveiligheid van het Bedrijf en de personen die een zakelijke relatie hebben met het Bedrijf:
 1. Opvolgen van juridische zaken
 2. Het plannen en uitvoeren van de noodzakelijke operationele activiteiten om ervoor te zorgen dat de activiteiten van het bedrijf worden uitgevoerd in overeenstemming met de bedrijfsprocedures en/of relevante wetgeving,
 3. Het verstrekken van informatie aan bevoegde instellingen op basis van wetgeving,
 4. Aanmaken en opvolgen van bezoekersregistraties,
 5. Planning en uitvoering van noodbeheerprocessen,
 6. Realisatie van vennootschaps- en vennootschapsrechtelijke transacties,
 7. Plannen en uitvoeren van bedrijfsauditactiviteiten,
 8. Planning en/of uitvoering van arbo- en/of veiligheidsprocessen,
 9. Uitvoeren van risicomanagement van kredietprocessen,
 10. Het waarborgen van de veiligheid van bedrijfsterreinen en/of faciliteiten,
 11. Het waarborgen van de veiligheid van bedrijfsactiviteiten,
 12. Planning en/of uitvoering van de financiële risicoprocessen van het bedrijf,
 13. Het waarborgen van de veiligheid van bedrijfsinrichtingen en/of middelen.
  2.3 Categorieën van Persoonlijke Gegevens Persoonsgegevens die door het bedrijf als volgt zijn gecategoriseerd, worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens in de wet en relevante wetgeving: Beschrijving Gegevenscategorie Identiteitsinformatie Opgenomen in documenten zoals rijbewijs, identiteitskaart, woonplaats, paspoort, identiteitsbewijs van een advocaat, huwelijksakte. informatie. Contactgegevens Informatie die wordt gebruikt om contact op te nemen met de persoon (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, adres). Locatie-informatie Informatie om de locatie van de betrokkene te identificeren (bijvoorbeeld locatie-informatie verkregen tijdens het rijden). Klantinformatie Informatie over klanten die onze producten en diensten gebruiken (bijvoorbeeld klantnummer, functie-informatie, etc.). Klanttransactie-informatie Informatie over elke transactie die wordt uitgevoerd door klanten die onze producten en diensten gebruiken. Beveiligingsinformatie fysieke locatie Persoonsgegevens met betrekking tot documenten en documenten zoals camera-opnames, vingerafdrukken genomen bij de ingang van de fysieke locatie en tijdens het verblijf in de fysieke ruimte. Beveiligingsinformatie over transacties Persoonlijke gegevens die worden verwerkt om technische, administratieve, juridische en commerciële veiligheid te bieden tijdens het uitvoeren van de commerciële activiteiten van het bedrijf. Financiële informatie Persoonlijke gegevens die worden verwerkt voor informatie, documenten en dossiers waaruit allerlei financiële resultaten blijken, gecreëerd in overeenstemming met het type juridische relatie dat het bedrijf heeft opgebouwd met de eigenaar van de persoonlijke gegevens. Informatie over kandidaten voor werknemers Persoonlijke gegevens die worden verwerkt over personen die hebben gesolliciteerd als werknemer van het Bedrijf of die zijn geëvalueerd als kandidaat-werknemer in overeenstemming met de behoeften op het gebied van personeelszaken in overeenstemming met commerciële praktijken en eerlijkheidsregels, of die een werkrelatie hebben met de Bedrijf. Juridische transactie- en compliance-informatie Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het vaststellen van wettelijke vorderingen en rechten van het bedrijf, het opvolgen en nakomen van schulden, wettelijke verplichtingen en het naleven van het bedrijfsbeleid. Audit en inspectie-informatie Persoonlijke gegevens die worden verwerkt in het kader van de naleving door het Bedrijf van zijn wettelijke verplichtingen en bedrijfsbeleid. Gegevens van bijzondere aard, gegevens over ras, etnische afkomst, politieke overtuiging, filosofische overtuiging, religie, sekte of andere overtuigingen, vermomming en kleding, lidmaatschap van verenigingen, stichtingen of vakbonden, gezondheid, seksleven, strafrechtelijke veroordelingen en veiligheidsmaatregelen, en biometrische gegevens en genetische gegevens. gegevens. Marketinginformatie Persoonlijke gegevens die worden verwerkt met het doel de door het bedrijf aangeboden producten en diensten aan te passen en op de markt te brengen in overeenstemming met de gebruiksgewoonten, smaak en behoeften van de eigenaar van de persoonlijke gegevens, en de rapporten en evaluaties die zijn gemaakt als resultaat van deze verwerkingsresultaten. Informatie over verzoek-/klachtbeheer Persoonsgegevens met betrekking tot de ontvangst en evaluatie van elk verzoek of klacht gericht aan het bedrijf. Reputatiemanagementinformatie Informatie verzameld met als doel de commerciële reputatie van het bedrijf te beschermen en informatie over de evaluatierapporten en de ondernomen acties. Informatie over incidentbeheer Persoonsgegevens die worden verwerkt om de noodzakelijke juridische, technische en administratieve maatregelen te nemen tegen zich ontwikkelende evenementen om de commerciële rechten en belangen van het bedrijf en de rechten en belangen van zijn klanten te beschermen.
 1. Principes en Voorwaarden met Betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens
Het bedrijf, in overeenstemming met artikel 4 van de wet, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; houdt zich bezig met de verwerking van persoonsgegevens op een beperkte en afgemeten manier in overeenstemming met de wet en de regels van eerlijkheid, nauwkeurig en, indien nodig, voor actuele, specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden. Het bedrijf bewaart persoonsgegevens zolang dit wettelijk vereist is of voor de verwerking van persoonsgegevens. 3.1 Principes met Betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens Het bedrijf moet de gegevenseigenaren informeren in overeenstemming met artikel 10 van de KVK-wet, en in gevallen waarin toestemming vereist is, verwerkt het bedrijf deze persoonsgegevens op basis van de hieronder uiteengezette principes, door hun toestemming te vragen. 3.1.1 Verwerking van Gegevens in Overeenstemming met de wet en de Integriteitsregel Het bedrijf handelt in overeenstemming met de principes van wettelijke voorschriften en de algemene regel van vertrouwen en eerlijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens. In overeenstemming met het principe van naleving van de integriteitsregel houdt het bedrijf rekening met de belangen en redelijke verwachtingen van de betrokkenen terwijl het probeert zijn doelstellingen op het gebied van gegevensverwerking te bereiken. 3.1.2 Ervoor Zorgen dat Persoonlijke Gegevens Accuraat en Actueel zijn Wanneer dat Nodig is Het accuraat en actueel houden van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het bedrijf om de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon te beschermen. Het Bedrijf heeft een actieve zorgplicht om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens indien nodig accuraat en actueel zijn. Om deze reden staan ​​alle communicatiekanalen voor het bedrijf open om de informatie van de gegevenseigenaar accuraat en actueel te houden. 3.1.3 Verwerking van Gegevens voor Specifieke, Expliciete en Legitieme Doeleinden Het bedrijf bepaalt duidelijk en nauwkeurig het doel van de verwerking van persoonsgegevens, wat legitiem en wettig is. Zij verwerkt persoonsgegevens in verband met de commerciële activiteiten die zij uitvoert en voor zover noodzakelijk daarvoor. 3.1.4 Relevantie, Beperking en Meting van de Gegevens voor het Doel Waarvoor ze Worden Verwerkt Bedrijf; verwerkt persoonsgegevens in het kader van de doeleinden die verband houden met zijn werkterrein en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn bedrijf. Om deze reden worden persoonsgegevens bewaard om de vastgestelde doeleinden te bereiken. Zij verwerkt op een gevoelige wijze en vermijdt de verwerking van persoonsgegevens die geen verband houden met de verwezenlijking van het doel of die niet nodig zijn. 3.1.5 Bewaring van de Gegevens Zoals Voorzien in de Relevante Wetgeving of Vereist voor het Doel van de Verwerking Het bedrijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is op grond van de relevante wetgeving of voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. In deze context; allereerst bepaalt zij of er in de relevante wetgeving een termijn is voorzien voor de opslag van persoonsgegevens, als er een termijn is bepaald, handelt zij in overeenstemming met deze termijn, en als er geen termijn is bepaald, bewaart zij de persoonsgegevens gedurende de termijn die nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Persoonsgegevens worden door het Bedrijf verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd nadat het doel van de verwerking van persoonsgegevens verdwijnt of wanneer de in de wetgeving bepaalde termijn verstrijkt. 3.2 Voorwaarden met Betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens In aanwezigheid van ten minste één van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens in artikel 5 van de wet, worden uw persoonsgegevens door het bedrijf verwerkt. 3.2.1 Expliciete toestemming van de eigenaar van de persoonsgegevens Eén van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. De uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de persoonsgegevens moet over een specifiek onderwerp openbaar worden gemaakt, op basis van informatie en vrije wil. Om persoonsgegevens te verwerken op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de persoonsgegevens, wordt met de relevante methoden expliciete toestemming verkregen van de klanten, potentiële klanten en bezoekers. 3.2.2 Expliciet voorzien in de verwerking van persoonsgegevens in de wet De persoonsgegevens van de data-eigenaar kunnen in overeenstemming met de wet worden verwerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van de data-eigenaar, als dit uitdrukkelijk in de wet is bepaald. 3.2.3 Het niet verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de persoon vanwege feitelijke onmogelijkheid De persoonsgegevens van de eigenaar van de gegevens kunnen worden verwerkt als het noodzakelijk is om de persoonsgegevens te verwerken van de persoon die vanwege feitelijke onmogelijkheid zijn of haar toestemming niet kan uiten of wiens toestemming niet geldig zal zijn, om het leven of het leven van de persoon te beschermen. fysieke integriteit van zichzelf of een andere persoon. 3.2.4 Persoonsgegevens houden rechtstreeks verband met het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst Het is mogelijk om persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om de persoonsgegevens van de contractpartijen te verwerken, op voorwaarde dat deze rechtstreeks verband houden met de totstandkoming of uitvoering van een contract. 3.2.5 De ​​nakoming door het bedrijf van zijn wettelijke verplichting Indien de verwerking noodzakelijk is voor het bedrijf om aan zijn wettelijke verplichtingen als gegevensbeheerder te voldoen, kunnen de persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt. 3.2.6 Openbaar maken van de persoonsgegevens van de betrokkene Indien de data-eigenaar zelf zijn persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, kunnen de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 3.2.7 Gegevensverwerking is verplicht voor de vestiging of bescherming van een recht Als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of bescherming van een recht, kunnen de persoonsgegevens van de eigenaar van de gegevens worden verwerkt. 3.2.8 Gegevensverwerking is verplicht voor het legitieme belang van het Bedrijf Op voorwaarde dat dit de fundamentele rechten en vrijheden van de eigenaar van de persoonlijke gegevens niet schaadt, kunnen de persoonlijke gegevens van de eigenaar van de gegevens worden verwerkt als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van het Bedrijf. 3.3 Verwerking van Privé Persoonsgegevens Het bedrijf voldoet strikt aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens die door de Wet bescherming persoonsgegevens als “bijzondere kwaliteit” zijn aangemerkt. Door het bedrijf; In de volgende gevallen worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt, op voorwaarde dat er adequate maatregelen worden genomen, te bepalen door de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens:
 • Als de eigenaar van de persoonlijke gegevens uitdrukkelijke toestemming heeft, of
 • Als er geen uitdrukkelijke toestemming is van de eigenaar van de persoonsgegevens;
 • Speciale categorieën van persoonlijke gegevens anders dan de gezondheid en het seksuele leven van de eigenaar van de persoonlijke gegevens, in gevallen bepaald door de wet,
 • Speciale categorieën persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid en het seksuele leven van de eigenaar van de persoonsgegevens, uitsluitend met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, het uitvoeren van preventieve geneeskunde, medische diagnoses, behandelingen en zorgdiensten, het plannen en beheren van gezondheidszorgdiensten en financiering, of personen of geautoriseerde instellingen en organisaties die verplicht zijn tot geheimhouding. verwerkt door organisaties.
 1. Overdracht van Persoonlijke Gegevens
Het bedrijf kan de persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens van de gegevenseigenaar overdragen aan derden in binnen- of buitenland door de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De onderneming handelt dan ook in overeenstemming met de voorschriften van artikel 8 van de KVK wet. 4.1 Overdracht van persoonsgegevens aan derden in het land In geval van het bestaan ​​van ten minste één van de voorwaarden voor gegevensverwerking zoals vermeld in de artikelen 5 en 6 van de Wet en uitgelegd onder Titel 3 van dit Beleid, en op voorwaarde dat deze voldoet aan de basisprincipes met betrekking tot de voorwaarden voor gegevensverwerking, zullen uw persoonlijke gegevens niet door het bedrijf verwerkt worden. kan worden overgedragen door 4.2 Overdracht van persoonsgegevens aan derden in het buitenland Het bedrijf kan de persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens van de eigenaar van de persoonsgegevens overdragen aan derde partijen in het buitenland, in aanwezigheid van ten minste één van de gegevensverwerkingsvoorwaarden uiteengezet onder Titel 3 van dit Beleid en door de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Persoonsgegevens door het bedrijf; Aan buitenlandse landen die door de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens adequate bescherming hebben verklaard (“Buitenlands land met voldoende bescherming”) of, in geval van gebrek aan voldoende bescherming, waarbij de verantwoordelijken voor de verwerking in Turkije en het betreffende vreemde land zich er schriftelijk toe verbinden adequate bescherming te bieden en waar toestemming van het KVK-bestuur aanwezig is. worden overgedragen naar het buitenland (“Buitenlands land van de gegevensbeheerder die adequate bescherming biedt”). Dienovereenkomstig handelt het bedrijf in overeenstemming met de voorschriften van artikel 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens. 4.3 Derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven en de doeleinden waarvoor deze worden doorgegeven In overeenstemming met de algemene beginselen van de wet en de gegevensverwerkingsvoorwaarden in de artikelen 8 en 9, kan het Bedrijf gegevens doorgeven aan de partijen die in de onderstaande tabel zijn gecategoriseerd: Personen aan wie gegevensoverdracht kan plaatsvinden Definitie Doel De partijen met wie de Business Partner Company zakelijke partnerschappen aangaat tijdens de uitvoering van haar commerciële activiteiten, beperken het delen van persoonlijke gegevens om de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de zakelijke samenwerking is opgericht te garanderen. Aandeelhouders Aandeelhouders die bevoegd zijn om strategieën en auditactiviteiten te ontwerpen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wetgeving. Bedrijfsautoriteiten Leden van de Raad van Bestuur en andere bevoegde personen Het delen van persoonlijke gegevens beperkt tot het ontwerpen van strategieën voor de commerciële activiteiten van het bedrijf, waarbij het hoogste niveau van management en auditdoeleinden wordt gewaarborgd Wettelijk geautoriseerde openbare instellingen en organisaties Openbare instellingen en organisaties die wettelijk bevoegd zijn om informatie en documenten van het bedrijf te ontvangen. Beperkte uitwisseling van persoonsgegevens met als doel het opvragen van informatie door relevante openbare instellingen en organisaties Wettelijk geautoriseerde particuliere rechtspersonen Particuliere rechtspersonen die wettelijk bevoegd zijn om informatie en documenten van het kantoor te ontvangen. Het delen van gegevens beperkt tot het doel dat wordt gevraagd door de relevante particuliere rechtspersonen binnen hun wettelijke bevoegdheid
 1. Rechten van de Betrokkene en Uitoefening van Naburige Rechten
5.1 Rechten van de eigenaar van de persoonlijke gegevens:
 1. Leren of persoonlijke gegevens worden verwerkt of niet,
 2. Het opvragen van informatie over persoonsgegevens als deze zijn verwerkt,
 3. Om te weten te komen wat het doel is van de verwerking van persoonsgegevens en of deze in overeenstemming met het doel worden gebruikt,
 4. Het kennen van de derde partijen aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen in het land of in het buitenland,
 5. Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens bij onvolledige of onjuiste verwerking en het verzoeken om kennisgeving van de in dit kader uitgevoerde transactie aan de derden aan wie de persoonsgegevens zijn doorgegeven,
 6. Om de verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens aan te vragen in het geval dat de redenen die de verwerking ervan vereisen zijn verdwenen, hoewel deze zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de KVK-wet en andere relevante wetten, en om de kennisgeving van de transactie te verzoeken die is uitgevoerd binnen deze reikwijdte aan de derde partijen aan wie de persoonsgegevens zijn overgedragen,
 7. Bezwaar maken tegen dit resultaat als er een resultaat tegen de persoon ontstaat door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,
 8. Om vergoeding van de schade te vragen bij verlies als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
In het geval dat de persoonsgegevens niet rechtstreeks van de gegevenseigenaar worden verkregen; Door het bedrijf (1) binnen een redelijke termijn nadat de persoonsgegevens zijn verkregen, (2) tijdens de eerste communicatie als de persoonsgegevens moeten worden gebruikt voor communicatie met de eigenaar van de gegevens, (3) uiterlijk als de persoonsgegevens moeten uiterlijk voor de eerste keer worden overgedragen. Op het moment van overdracht worden activiteiten met betrekking tot de openbaarmaking van gegevenseigenaren uitgevoerd. 5.2 Gevallen waarin de eigenaar van de persoonsgegevens zijn rechten niet kan doen gelden: Eigenaars van persoonsgegevens kunnen in deze zaken geen aanspraak maken op hun rechten opgesomd in 5.1, aangezien de volgende gevallen zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de Wet bescherming persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
 1. Verwerking van persoonsgegevens door echte personen in het kader van activiteiten die verband houden met henzelf of hun gezinsleden die in dezelfde woning wonen, op voorwaarde dat deze niet aan derden worden doorgegeven en dat aan de verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging wordt voldaan,
 2. Het verwerken van persoonsgegevens voor doeleinden als onderzoek, planning en statistiek door deze te anonimiseren met officiële statistieken,
 3. Op voorwaarde dat persoonsgegevens geen inbreuk maken op de nationale defensie, de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, de openbare orde, de economische veiligheid, de privacy van het privéleven of de persoonlijke rechten, of geen misdaad, kunst, geschiedenis of literatuur vormen die wordt verwerkt voor financiële of wetenschappelijke doeleinden of in het kader van de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting,
 4. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van preventieve en beschermende activiteiten uitgevoerd door openbare instellingen en organisaties die bij wet bevoegd zijn om de nationale defensie, de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, de openbare orde of de economische veiligheid te waarborgen,
 5. Verwerking van persoonsgegevens door gerechtelijke autoriteiten of uitvoeringsautoriteiten in verband met onderzoek, vervolging, berechting of executieprocedures.
28.2 van de Wet bescherming persoonsgegevens. op grond van artikel; In de onderstaande gevallen kunnen eigenaren van persoonsgegevens geen aanspraak maken op hun overige rechten genoemd in 5.1, met uitzondering van het recht om vergoeding van de schade te eisen:
 1. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het voorkomen van criminaliteit of voor strafrechtelijk onderzoek,
 2. Verwerking van persoonsgegevens die door de eigenaar van de persoonsgegevens zelf openbaar zijn gemaakt,
 3. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van toezichthoudende of regulerende taken en voor tuchtrechtelijk onderzoek of vervolging door de bevoegde en bevoegde openbare instellingen en organisaties en professionele organisaties in de aard van een openbare instelling, op basis van de bevoegdheid gegeven door de wet,
 4. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bescherming van de economische en financiële belangen van de Staat met betrekking tot budgettaire, fiscale en financiële aangelegenheden.
 5. Verwijdering, vernietiging, anonimisering van persoonlijke gegevens
Hoewel ze zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wet, zoals geregeld in artikel 138 van het Turkse Wetboek van Strafrecht en artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens, worden persoonlijke gegevens verwijderd op besluit van het Bedrijf of op verzoek van de eigenaar van de persoonsgegevens, in het geval dat de redenen die de verwerking vereisen worden geëlimineerd, vernietigd of geanonimiseerd. In deze context neemt de Vennootschap binnen de Vennootschap de nodige technische en administratieve maatregelen om aan haar gerelateerde verplichtingen te voldoen; heeft in dit opzicht de nodige werkmechanismen ontwikkeld; traint, detacheert en sensibiliseert de relevante bedrijfsonderdelen om aan deze verplichtingen te voldoen. Neem contact met ons op Neem contact met ons op om al uw vragen en opmerkingen over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens door te geven! Bedrijfsnaam: İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres: Atatürk Mh. İrfan Sk. No: 10/A 34764 Ümraniye | İstanbul | Türkiye Belastingkantoor: Ümraniye Btw Nummer: 4781180451 Mobiel: +90 850 309 44 53 E-Mail: info@detoxteas.shop
Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
Home
0 items Cart
0 Wishlist
My account
Menu