Polityka Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych

1. wpis

1.1. Cel Polityki

W ramach ustawy nr 6698 o ochronie danych osobowych („Ustawa”)

Firma İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi („Firma” i „Spółka”), mamy najważniejsze zasady ochrony i ochrony zgodnie z prawem osobistym. Kierujemy się tym samym priorytetem we wszystkich naszych planach i działaniach biznesowych. W tym kontekście, zgodnie z art. 10 ustawy, przedstawiamy niniejszą Politykę przetwarzania i ochrony danych osobowych („Polityka”) w celach informacyjnych dla wszystkich administracyjnych i technicznych celów ochrony, które będziemy wdrażać w zakresie ochrony i ochrony danych osobowych.

1.2 Zakres

Niniejsza Polityka określa warunki przetwarzania danych osobowych i określa elementy przyjęte przez Spółkę w zakresie ochrony danych osobowych. W tym kontekście Polityka obejmuje cały proces przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, prowadzony przez Spółkę, w tym wszystkie przetwarzane dane osobowe oraz właścicieli tych danych.

1.3 Definicje

Wyraźna zgoda Grupowa zgoda podmiotu, oparta na informacjach i uwzględniająca wolną wolę.

Anonimizacja Sprawianie, że historie, które wcześniej zginęły wraz z osobą, nie mogą zostać odebrane określonej lub możliwej do zidentyfikowania rzeczywistej osobie w żadnych okolicznościach, nawet poprzez połączenie ich z innym wymiarem.

Kandydat na pracownika Rzeczywiste osoby, które pracują w firmie, ale mają status kandydata na pracownika.

Dane osobowe Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Właściciel danych Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.

Przetwarzanie Danych Osobowych Uzyskiwanie, rejestrowanie, zachowywanie, zmienianie, ponowne przechowywanie, ujawnianie, przekazywanie, przejmowanie, udostępnianie lub wykorzystywanie Danych Osobowych z miejsc w pełni zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, pod warunkiem, że są one własnością dowolnego systemu rejestracji danych. Wszelkie działania na połączeniu, takie jak blokowanie.

Ustawa nr 6698 o ochronie danych osobowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 7 kwietnia 2016 r. i oznaczona numerem 29677.

Wrażliwe dane osobowe Dane dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wszystkich przekonań, religii, sekty lub innych przekonań, ubioru, stowarzyszenia, członków fundacji lub związku, zdrowia, życia seksualnego, wyroków skazujących i środków bezpieczeństwa oraz ochrony biometrycznej i genetycznej.

Polityka firmy İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych

Firma/Przedsiębiorstwo İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Przetwarzający dane to osoba fizyczna i prawna posiadająca dowód danych osobowych w imieniu swojego Administratora danych.

Administrator danych to osoba, która chroni cele i środowiska przetwarzania danych osobowych i zarządza miejscem, w którym komórki są przechowywane.

System rejestracji danych Jest to system rejestracji poprzez konfigurację danych osobowych według określonych cech.

Partnerzy biznesowi Osoby, z którymi Firma nawiązała współpracę w ramach stosunków umownych w zakresie danych handlowych.

1 1.4 Egzekwowanie Polityki

Niniejsza Polityka, przygotowana przez spółkę, została wprowadzona w dniu 01.01.2023 r. i przedstawiona publicznie. W przypadku sprzeczności między przepisami prawa, w szczególności Ustawy, a regulacjami zawartymi w niniejszej Polityce, zastosowanie mają przepisy prawa.

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce zgodnie ze strukturami prawnymi. Dostęp do aktualnej wersji Polityki można uzyskać na stronie internetowej Spółki (http://detoxteas.shop).

 1. Informacje o Czynnościach Przetwarzania Danych Osobowych Prowadzonych Przez Spółkę

2.1 Podmioty Danych

Podmiotami danych w zakresie polityki są wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę i realizowane przez Spółkę. Ogólnie rzecz biorąc, właścicieli danych można wymienić w następujący sposób:

Kategorie Podmiotów Danych Opis

Klienci oznaczają rzeczywiste osoby, które korzystają z produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Potencjalni klienci odnoszą się do rzeczywistych osób, które wykazują zainteresowanie produktami i usługami oferowanymi przez Spółkę i stają się konsumentami.

Kandydaci na pracowników odnoszą się do rzeczywistych osób, które prowadzą działalność poprzez wysyłanie CV do firmy lub przez innych urzędników.

Odwiedzający odnoszą się do instrukcji odwiedzających Spółkę z dowolnego powodu.

Osoby trzecie odnoszą się do osób fizycznych, z wyłączeniem powyższych kategorii osób, których dane dotyczą, oraz pracowników Spółki.

Kategorie osób, których dane dotyczą, opisane w powyższej tabeli mają na celu wyjaśnienie ogólnego sposobu przekazywania informacji. Fakt, że właściciel danych nie jest uwzględniony w żadnej z tych kategorii, eliminuje ograniczenia właściciela danych w sposób obowiązujący w prawie.

2 2.2 Cele Przetwarzania Danych Osobowych

2.2.1 Szczegóły dotyczące obciążenia pracą i obciążenia pracą wymaganego przez części operacyjne wymagane do korzystania z produktów i usług oferowanych przez firmę:

 1. Planowanie i realizacja usług sprzedaży produktów i/lub usług,
 2. Planowanie usług wsparcia posprzedażowego i/lub ich realizacja,
 3. Planowanie i realizacja procesów zarządzania relacjami z klientami,
 4. Monitorowanie procesów związanych z umowami i/lub wniosków prawnych,
 5. Monitorowanie wniosków i/lub skarg klientów.

2.2.2 Planowanie i wdrażanie polityki i procesów dotyczących zasobów ludzkich w firmie:

 1. Planowanie i realizacja działań związanych z rozwojem talentów i kariery,
 2. Wypełnianie obowiązków wynikających z umów o pracę i/lub przepisów prawa dotyczących pracowników firmy,
 3. Planowanie i realizacja świadczeń dodatkowych i świadczeń dla pracowników,
 4. Planowanie i realizacja wewnętrznych działań orientacyjnych,
 5. Planowanie i realizacja procedur wyjścia personelu,
 6. Zarządzanie opłatami
 7. Planowanie procesów kadrowych,
 8. Zarządzanie procesami pozyskiwania personelu,
 9. Planowanie i realizacja procesów mianowania, awansowania i zwalniania w firmie,
 10. Planowanie i przeprowadzanie procesów oceny wydajności pracowników,
 11. Monitorowanie i/lub nadzór nad działaniami pracowników,
 12. Planowanie i/lub przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych,
 13. Planowanie i realizacja procesów satysfakcji i/lub lojalności pracowników,
 14. Planowanie i realizacja procesów przyjmowania i oceny sugestii dotyczących usprawnienia pracy i/lub procesów produkcyjnych pracowników,
 15. Planowanie i/lub realizacja procesów rekrutacji, umieszczania i obsługi stażystów i/lub studentów.

2.2.3 W celu realizacji działań handlowych prowadzonych przez spółkę, niezbędne prace są wykonywane przez odpowiednie jednostki biznesowe i realizację powiązanych procesów biznesowych:

 1. Zarządzanie wydarzeniami,
 2. Planowanie i realizacja działań biznesowych,
 3. Planowanie i realizacja działań z zakresu komunikacji korporacyjnej,
 4. Planowanie i realizacja procesów zarządzania łańcuchem dostaw,
 5. Planowanie i realizacja procesów produkcyjnych i/lub operacyjnych,
 6. Planowanie, audyt i realizacja procesów bezpieczeństwa informacji,
 7. Tworzenie i zarządzanie infrastrukturą informatyczną,
 8. Planowanie i wykonywanie autoryzacji dostępu do informacji dla partnerów biznesowych,
 9. Monitorowanie prac związanych z finansami i/lub księgowością,
 10. Planowanie i realizacja działań korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 11. Planowanie i realizacja działań w zakresie ładu korporacyjnego,
 12. Planowanie i/lub realizacja działań związanych z ciągłością działania,
 13. Planowanie i realizacja działań logistycznych.

2.2.4 Planowanie i wykonywanie działań wymaganych do rekomendowania i promowania produktów i usług oferowanych przez firmę odpowiednim osobom poprzez dostosowanie ich do ich gustów, nawyków użytkowania i potrzeb:

 1. Identyfikacja i/lub ocena osób, które mają podlegać działaniom marketingowym zgodnie z kryteriami zachowań konsumenckich,
 2. Projektowanie i/lub prowadzenie spersonalizowanych działań marketingowych i/lub promocyjnych,
 3. Projektowanie i/lub realizacja działań reklamowych i/lub promocyjnych i/lub marketingowych w mediach cyfrowych i/lub innych,
 4. Projektowanie i / lub wykonywanie działań związanych z pozyskiwaniem klientów i / lub tworzeniem wartości dla istniejących klientów w kanałach cyfrowych i / lub innych,
 5. Planowanie i/lub przeprowadzanie analiz danych do celów marketingowych,
 6. Planowanie i realizacja procesów marketingowych produktów i/lub usług,
 7. Planowanie i/lub realizacja procesów tworzenia i/lub zwiększania lojalności wobec produktów i/lub usług oferowanych przez firmę.

2.2.5 Planowanie i realizacja strategii handlowych i/lub biznesowych Spółki:

Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi.

2.2.6 Zapewnienie prawnego, technicznego i handlowego bezpieczeństwa pracy w Spółce oraz osób pozostających w relacjach biznesowych ze Spółką:

 1. Monitorowanie kwestii prawnych
 2. Planowanie i wykonywanie niezbędnych działań operacyjnych w celu zapewnienia, że działalność firmy jest prowadzona zgodnie z procedurami firmy i/lub odpowiednimi przepisami prawa,
 3. Udzielanie informacji upoważnionym instytucjom w oparciu o przepisy prawa,
 4. Tworzenie i monitorowanie rejestrów odwiedzających,
 5. Planowanie i realizacja procesów zarządzania kryzysowego,
 6. Realizacja transakcji związanych z prawem spółek,
 7. Planowanie i wykonywanie działań związanych z audytem firmy,
 8. Planowanie i/lub realizacja procesów bezpieczeństwa i/lub higieny pracy,
 9. Zarządzanie ryzykiem procesów kredytowych,
 10. Zapewnienie bezpieczeństwa pomieszczeń i/lub obiektów firmy,
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa działalności firmy,
 12. Planowanie i/lub realizacja procesów ryzyka finansowego firmy,
 13. Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i/lub zasobów firmy.

2.3 Kategorie Danych Osobowych

Dane osobowe skategoryzowane przez Spółkę w następujący sposób są przetwarzane zgodnie z warunkami przetwarzania danych osobowych określonymi w Ustawie i odpowiednich przepisach prawa:

Kategoria Danych Opis

Informacje o tożsamości Zawarte w dokumentach takich jak prawo jazdy, dowód osobisty, miejsce zamieszkania, paszport, dowód osobisty adwokata, akt małżeństwa. n informacji.

Informacje kontaktowe Informacje używane do kontaktowania się z daną osobą (np. adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres).

Informacje o lokalizacji Informacje umożliwiające identyfikację lokalizacji osoby, której dane dotyczą (np. informacje o lokalizacji uzyskane podczas prowadzenia pojazdu).

Informacje o klientach Informacje o klientach korzystających z naszych produktów i usług (np. numer klienta, informacje o pracy itp.).

Informacje o transakcjach klientów Informacje dotyczące wszelkich transakcji dokonywanych przez klientów korzystających z naszych produktów i usług.

Dane osobowe związane z zapisami i dokumentami, takimi jak nagrania z kamer, zapisy odcisków palców pobrane przy wejściu do fizycznej lokalizacji i podczas pobytu w fizycznej przestrzeni.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa transakcji Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego, administracyjnego, prawnego i handlowego podczas prowadzenia działalności handlowej Spółki.

Informacje finansowe Dane osobowe przetwarzane w celu uzyskania informacji, dokumentów i zapisów przedstawiających wszelkiego rodzaju wyniki finansowe utworzone zgodnie z rodzajem stosunku prawnego, jaki Spółka nawiązała z właścicielem danych osobowych.

Informacje o kandydatach na pracowników Dane osobowe przetwarzane na temat osób, które złożyły wniosek o zatrudnienie w Spółce lub które zostały ocenione jako kandydaci na pracowników zgodnie z potrzebami kadrowymi, zgodnie z praktykami handlowymi i zasadami uczciwości, lub które pozostają w stosunku pracy ze Spółką.

Informacje o transakcjach prawnych i zgodności Dane osobowe przetwarzane w zakresie ustalania należności prawnych i praw firmy, monitorowania i wykonywania długów, zobowiązań prawnych i zgodności z polityką firmy.

Informacje dotyczące audytu i kontroli Dane osobowe przetwarzane w zakresie zgodności firmy z jej zobowiązaniami prawnymi i polityką firmy.

Dane o szczególnym charakterze, dane dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań filozoficznych, religii, sekt lub innych przekonań, przebrania i ubioru, członkostwa w stowarzyszeniach, fundacjach lub związkach, zdrowia, życia seksualnego, wyroków skazujących i środków bezpieczeństwa oraz danych biometrycznych i genetycznych.

Informacje marketingowe Dane osobowe przetwarzane w celu dostosowania i marketingu produktów i usług oferowanych przez Spółkę zgodnie z nawykami użytkowania, gustami i potrzebami właściciela danych osobowych, a także raporty i oceny utworzone w wyniku tych wyników przetwarzania.

Informacje dotyczące zarządzania żądaniami/skargami Dane osobowe dotyczące odbioru i oceny wszelkich żądań lub skarg skierowanych do firmy.

Informacje dotyczące zarządzania reputacją Informacje gromadzone w celu ochrony reputacji handlowej firmy oraz informacje o raportach z oceny i podjętych działaniach.

Informacje dotyczące zarządzania incydentami Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych środków prawnych, technicznych i administracyjnych przeciwko rozwijającym się zdarzeniom w celu ochrony praw i interesów handlowych Spółki oraz praw i interesów jej klientów.

 1. Zasady i Warunki Dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

Firma, zgodnie z art. 4 Ustawy, dotyczącym przetwarzania danych osobowych; angażuje się w przetwarzanie danych osobowych w sposób ograniczony i wyważony, zgodnie z prawem i zasadami uczciwości, dokładnie i, w razie potrzeby, w aktualnych, konkretnych, jasnych i uzasadnionych celach. Firma przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane przez prawo lub w celu przetwarzania danych osobowych.

3.1 Zasady Dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

Firma informuje właścicieli danych zgodnie z art. 10 ustawy KVK, a w przypadkach, w których wymagana jest zgoda, firma przetwarza te dane osobowe na podstawie zasad określonych poniżej, prosząc ich o zgodę.

3.1.1 Przetwarzanie Danych Zgodnie z Prawem i Zasadą Uczciwości

Firma działa zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz ogólną zasadą zaufania i uczciwości w przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z zasadą zgodności z zasadą uczciwości, Spółka uwzględnia interesy i uzasadnione oczekiwania osób, których dane dotyczą, starając się osiągnąć swoje cele w zakresie przetwarzania danych.

3.1.2 Zapewnienie Dokładności i Aktualności Danych Osobowych, Gdy Jest to Konieczne

Zapewnienie dokładności i aktualności danych osobowych jest niezbędne dla Spółki w celu ochrony podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Spółka ma aktywny obowiązek dbania o to, aby dane osobowe były dokładne i aktualne w razie potrzeby. Z tego powodu wszystkie kanały komunikacji są otwarte dla Spółki, aby informacje o właścicielu danych były dokładne i aktualne.

3.1.3 Przetwarzanie Danych w Konkretnych, Wyraźnych i Uzasadnionych Celach

Spółka jasno i precyzyjnie określa cel przetwarzania danych osobowych, który jest uzasadniony i zgodny z prawem. Przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością handlową i w zakresie, w jakim jest to konieczne.

3.1.4 Adekwatność, Ograniczenie i Pomiar Danych do Celu, w Jakim są Przetwarzane

Firma przetwarza dane osobowe w zakresie celów związanych z jej obszarem działalności i niezbędnych do prowadzenia działalności. Z tego powodu dane osobowe są przechowywane w celu osiągnięcia określonych celów. Przetwarza je w sposób wrażliwy i unika przetwarzania danych osobowych, które nie są związane z realizacją celu lub nie są potrzebne.

3.1.5 Przechowywanie Danych Zgodnie z Odpowiednimi Przepisami Prawa Lub Zgodnie z Celem Ich Przetwarzania

Spółka przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa lub w celu, w jakim są one przetwarzane. W tym kontekście; przede wszystkim określa, czy okres przechowywania danych osobowych jest przewidziany w odpowiednich przepisach, jeśli okres jest określony, działa zgodnie z tym okresem, a jeśli okres nie jest określony, przechowuje dane osobowe przez okres wymagany do celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe są usuwane, niszczone lub anonimizowane przez Spółkę po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych lub po upływie okresu określonego w przepisach prawa.

3.2 Warunki Dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

W przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 Ustawy, dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez Spółkę.

3.2.1 Wyraźna Zgoda Właściciela Danych Osobowych

Jednym z warunków przetwarzania danych osobowych jest wyraźna zgoda ich właściciela. Wyraźna zgoda właściciela danych osobowych powinna być ujawniona na konkretny temat, w oparciu o informacje i wolną wolę.

W celu przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyraźną zgodę właściciela danych osobowych, wyraźną zgodę uzyskuje się od klientów, potencjalnych klientów i odwiedzających za pomocą odpowiednich metod.

3.2.2 Wyraźne Przewidzenie Działań Związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych w Prawie

Dane osobowe właściciela danych mogą być przetwarzane zgodnie z prawem bez wyraźnej zgody właściciela danych, jeśli jest to wyraźnie określone w prawie.

3.2.3 Brak Uzyskania Wyraźnej Zgody Osoby z Powodu Faktycznej Niemożności

Dane osobowe właściciela danych mogą być przetwarzane, jeśli jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych osoby, która nie jest w stanie wyrazić zgody z powodu faktycznej niemożności lub której zgoda nie będzie ważna, w celu ochrony życia lub integralności fizycznej siebie lub innej osoby.

3.2.4 Dane Osobowe Są Bezpośrednio Związane z Zawarciem Lub Wykonaniem Umowy

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, jeśli jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych stron umowy, pod warunkiem, że jest to bezpośrednio związane z zawarciem lub wykonaniem umowy.

3.2.5 Wypełnienie Obowiązku Prawnego Przez Spółkę

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Spółkę jej obowiązków prawnych jako administratora danych, dane osobowe osoby, której dane dotyczą, mogą być przetwarzane.

3.2.6 Upublicznienie Danych Osobowych Osoby, Której Dane Dotyczą

Jeśli właściciel danych sam upublicznił swoje dane osobowe, odpowiednie dane osobowe mogą być przetwarzane.

3.2.7 Przetwarzanie Danych Jest Obowiązkowe w Celu Ustanowienia Lub Ochrony Prawa

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub ochrony prawa, dane osobowe właściciela danych mogą być przetwarzane.

3.2.8 Przetwarzanie Danych Jest Obowiązkowe Ze Względu Na Uzasadniony Interes Spółki

Pod warunkiem, że nie szkodzi to podstawowym prawom i wolnościom właściciela danych osobowych, dane osobowe właściciela danych mogą być przetwarzane, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne dla uzasadnionych interesów Spółki.

3.3 Przetwarzanie Prywatnych Danych Osobowych

Firma ściśle przestrzega przepisów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych określonych jako „szczególnej jakości” przez ustawę o ochronie danych osobowych.

Spółka przetwarza szczególne kategorie danych osobowych w następujących przypadkach, pod warunkiem podjęcia odpowiednich środków określonych przez Radę Ochrony Danych Osobowych:

 • Jeśli właściciel danych osobowych wyraził na to wyraźną zgodę, lub
 • W przypadku braku wyraźnej zgody właściciela danych osobowych;
 • Szczególne kategorie danych osobowych inne niż dotyczące zdrowia i życia seksualnego właściciela danych osobowych, w przypadkach określonych w przepisach prawa,
 • Specjalne kategorie danych osobowych dotyczących zdrowia i życia seksualnego właściciela danych osobowych, wyłącznie w celu ochrony zdrowia publicznego, prowadzenia profilaktyki medycznej, diagnostyki medycznej, leczenia i opieki, planowania i zarządzania usługami zdrowotnymi i finansowaniem, lub osób lub upoważnionych instytucji i organizacji zobowiązanych do zachowania poufności. przetwarzane przez organizacje.
 1. Przekazywanie Danych Osobowych

Firma może przekazywać dane osobowe i wrażliwe dane osobowe właściciela danych stronom trzecim w kraju lub za granicą, podejmując niezbędne środki bezpieczeństwa zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem. W związku z tym firma działa zgodnie z przepisami określonymi w art. 8 ustawy KVK.

4.1 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w kraju

W przypadku istnienia co najmniej jednego z warunków przetwarzania danych określonych w art. 5 i 6 Ustawy i wyjaśnionych w tytule 3 niniejszej Polityki oraz pod warunkiem, że jest to zgodne z podstawowymi zasadami dotyczącymi warunków przetwarzania danych, dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane przez Spółkę. może zostać przekazany przez

4.2 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim za granicą

Firma może przekazywać dane osobowe i wrażliwe dane osobowe właściciela danych osobowych stronom trzecim za granicą, w obecności co najmniej jednego z warunków przetwarzania danych wyjaśnionych w tytule 3 niniejszej Polityki oraz poprzez podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa. Dane osobowe są przekazywane przez spółkę do innych krajów uznanych za posiadające odpowiednią ochronę przez Radę Ochrony Danych Osobowych („Obcy kraj o wystarczającej ochronie”) lub w przypadku braku wystarczającej ochrony, gdy administratorzy danych w Turcji i odpowiednim obcym kraju zobowiązują się na piśmie do zapewnienia odpowiedniej ochrony i gdy dostępna jest zgoda Rady KVK. W związku z tym firma działa zgodnie z przepisami określonymi w art. 9 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.3 Osoby trzecie, którym przekazywane są dane osobowe oraz cele, dla których są one przekazywane

Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa i warunkami przetwarzania danych określonymi w art. 8 i 9, Spółka może przekazywać dane stronom sklasyfikowanym w poniższej tabeli:

Osoby, którym mogą być przekazywane dane Definicja Cel

Strony, z którymi Partner Biznesowy nawiązuje współpracę biznesową podczas prowadzenia działalności handlowej, ograniczone udostępnianie danych osobowych w celu zapewnienia realizacji celów, dla których nawiązano współpracę biznesową.

Akcjonariusze Akcjonariusze, którzy są upoważnieni do opracowywania strategii i działań kontrolnych dotyczących działalności handlowej Spółki zgodnie z przepisami odpowiednich aktów prawnych.

Organy Spółki Członkowie zarządu i inne upoważnione osoby Udostępnianie danych osobowych ograniczone do opracowywania strategii działalności handlowej Spółki, zapewniania najwyższego poziomu zarządzania i celów audytu.

Instytucje i organizacje publiczne upoważnione zgodnie z prawem Instytucje i organizacje publiczne upoważnione zgodnie z prawem do otrzymywania informacji i dokumentów od Firmy Ograniczone udostępnianie danych osobowych w celu żądania informacji przez odpowiednie instytucje i organizacje publiczne

Prawnie upoważnione prywatne osoby prawne Prywatne osoby prawne prawnie upoważnione do otrzymywania informacji i dokumentów od Firmy Udostępnianie danych ograniczone do celów wymaganych przez odpowiednie prywatne osoby prawne w ramach ich uprawnień prawnych

 1. Prawa Podmiotu Danych i Wykonywanie Praw Pokrewnych

5.1 Prawa właściciela danych osobowych:

 1. Dowiedzieć się, czy dane osobowe są przetwarzane,
 2. Żądanie informacji o przetwarzanych danych osobowych,
 3. Aby poznać cel przetwarzania danych osobowych i dowiedzieć się, czy są one wykorzystywane zgodnie z tym celem,
 4. Znajomość stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe w kraju lub za granicą,
 5. Żądanie korekty danych osobowych w przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego przetwarzania oraz żądanie powiadomienia stron trzecich, którym przekazano dane osobowe, o transakcji dokonanej w tym zakresie,
 6. Żądania usunięcia lub zniszczenia danych osobowych w przypadku ustania przyczyn wymagających ich przetwarzania, mimo że były one przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy KVK i innymi właściwymi przepisami prawa, a także żądania powiadomienia stron trzecich, którym przekazano dane osobowe, o transakcji dokonanej w tym zakresie,
 7. Sprzeciw wobec tego wyniku, jeśli wynik przeciwko osobie powstaje w wyniku analizy przetwarzanych danych wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów,
 8. Żądanie naprawienia szkody w przypadku szkody spowodowanej niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od właściciela danych; przez firmę (1) w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych osobowych, (2) podczas pierwszej komunikacji w przypadku, gdy dane osobowe mają być wykorzystane do komunikacji z właścicielem danych, (3) najpóźniej, jeśli dane osobowe mają zostać przekazane, najpóźniej po raz pierwszy. W momencie przekazywania danych prowadzone są działania dotyczące ujawnienia właścicieli danych.

5.2 Przypadki, w których właściciel danych osobowych nie może dochodzić swoich praw:

Właściciele danych osobowych nie mogą dochodzić swoich praw wymienionych w punkcie 5.1 w tych sprawach, ponieważ następujące przypadki są wyłączone z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 28 ustawy o ochronie danych osobowych:

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez osoby fizyczne w zakresie działań związanych z nimi samymi lub członkami ich rodzin mieszkającymi w tym samym miejscu zamieszkania, pod warunkiem, że nie są one przekazywane stronom trzecim i że przestrzegane są obowiązki dotyczące bezpieczeństwa danych,
 2. Przetwarzanie danych osobowych do celów takich jak badania, planowanie i statystyki poprzez ich anonimizację w oficjalnych statystykach,
 3. Pod warunkiem, że dane osobowe nie naruszają obrony narodowej, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, bezpieczeństwa gospodarczego, prywatności życia prywatnego lub praw osobistych lub nie stanowią przestępstwa, sztuki, historii, literatury przetwarzanych do celów finansowych lub naukowych lub w zakresie wolności wypowiedzi,
 4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach działań prewencyjnych i ochronnych prowadzonych przez instytucje i organizacje publiczne upoważnione na mocy prawa w celu zapewnienia obrony narodowej, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego lub bezpieczeństwa gospodarczego,
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez organy sądowe lub organy egzekucyjne w związku z dochodzeniem, ściganiem, procesem lub postępowaniem egzekucyjnym.

28.2 ustawy o ochronie danych osobowych. zgodnie z artykułem; W przypadkach wymienionych poniżej właściciele danych osobowych nie mogą dochodzić innych praw wymienionych w punkcie 5.1, z wyjątkiem prawa do żądania naprawienia szkody:

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom lub prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych,
 2. Przetwarzanie danych osobowych upublicznionych przez samego właściciela danych osobowych,
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania obowiązków nadzorczych lub regulacyjnych oraz dochodzenia lub ścigania dyscyplinarnego przez uprawnione i upoważnione instytucje i organizacje publiczne oraz organizacje zawodowe o charakterze instytucji publicznej, na podstawie uprawnień nadanych przez prawo,
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony interesów gospodarczych i finansowych państwa w odniesieniu do kwestii budżetowych, podatkowych i finansowych.
 5. Usuwanie, niszczenie, anonimizacja danych osobowych

Chociaż dane osobowe zostały przetworzone zgodnie z przepisami odpowiedniego prawa, zgodnie z art. 138 tureckiego kodeksu karnego i art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych, są one usuwane na podstawie decyzji Spółki lub na wniosek właściciela danych osobowych, w przypadku gdy przyczyny wymagające przetwarzania zostaną wyeliminowane, zniszczone lub zanonimizowane. W tym kontekście Spółka podejmuje niezbędne środki techniczne i administracyjne w ramach Spółki w celu wypełnienia swojego obowiązku; opracowała niezbędne mechanizmy robocze w tym zakresie; szkoli, przydziela i podnosi świadomość odpowiednich jednostek biznesowych w celu wypełnienia tych obowiązków.

Kontakt z Nami

Skontaktuj się z nami, aby przekazać wszystkie pytania i uwagi dotyczące Polityki ochrony danych osobowych!

Nazwa Firmy: İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Atatürk Mh. İrfan Sk. No: 10/A 34764 Ümraniye | İstanbul | Türkiye

Urząd Skarbowy: Ümraniye

Numer Podatkowy: 4781180451

Mobile: +90 850 309 44 53

E-Mail: info@detoxteas.shop

Koszyk na zakupy
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
Strona główna
0 items Koszyk
0 Lista życzeń
Moje konto
Menu