Polityka Anulowania i Zwrotów

OGÓLNE:

 1. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem używanej strony internetowej uznaje się, że użytkownik zaakceptował przedstawiony mu wstępny formularz informacyjny i umowę sprzedaży na odległość.
 2. Kupujący podlegają przepisom ustawy nr 6502 o ochronie konsumenta i rozporządzeniu w sprawie umów zawieranych na odległość (RG: 27.11.2014/29188) oraz innym obowiązującym przepisom dotyczącym sprzedaży i dostawy zakupionego produktu.
 3. Opłaty za wysyłkę, które są kosztami wysyłki produktu, będą pokrywane przez kupujących.
 4. Każdy zakupiony produkt jest dostarczany do osoby i/lub organizacji na adres wskazany przez kupującego, pod warunkiem, że nie przekracza ustawowego okresu 30 dni. Jeśli produkt nie zostanie dostarczony w tym terminie, Kupujący może rozwiązać umowę.
 5. Zakupiony produkt musi być dostarczony w całości i zgodnie z kwalifikacjami określonymi w zamówieniu oraz z dokumentami takimi jak karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, jeśli dotyczy.
 6. Jeśli sprzedaż zakupionego produktu stanie się niemożliwa, sprzedawca musi powiadomić kupującego na piśmie w ciągu 3 dni od dowiedzenia się o tej sytuacji. Całkowita cena musi zostać zwrócona kupującemu w ciągu 14 dni.

JEŚLI ZAKUPIONY PRODUKT NIE JEST PŁATNY:

 1. Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny za zakupiony produkt lub anuluje ją w dokumentacji bankowej, obowiązek Sprzedawcy do dostarczenia produktu wygasa.

ZAKUPY DOKONANE PRZY UŻYCIU NIEAUTORYZOWANEJ KARTY KREDYTOWEJ:

 1. Po dostarczeniu produktu, w przypadku stwierdzenia, że karta kredytowa, którą Kupujący dokonał płatności, została nieuczciwie wykorzystana przez osoby nieuprawnione, a cena za sprzedany produkt nie została zapłacona Sprzedającemu przez odpowiedni bank lub instytucję finansową, Kupujący zwróci Sprzedającemu produkt będący przedmiotem umowy w terminie 3 dni na koszt Sprzedającego. musi.

JEŚLI PRODUKT NIE MOŻE ZOSTAĆ DOSTARCZONY W TERMINIE Z NIEZBADANYCH PRZYCZYN:

 1. Jeśli wystąpi siła wyższa, której Sprzedający nie może przewidzieć, a produkt nie może zostać dostarczony na czas, Kupujący zostanie o tym powiadomiony. Kupujący może zażądać anulowania zamówienia, wymiany produktu na podobny lub opóźnienia dostawy do czasu usunięcia przeszkody. Jeśli kupujący anuluje zamówienie; Jeśli dokonał płatności gotówką, opłata ta zostanie mu wypłacona gotówką w ciągu 14 dni od daty anulowania. Jeśli kupujący dokonał płatności kartą kredytową i ją anuluje, cena produktu zostanie zwrócona do banku w ciągu 14 dni od anulowania, ale możliwe jest, że bank przeleje ją na konto kupującego w ciągu 2-3 tygodni.

OBOWIĄZKIEM KUPUJĄCEGO JEST SPRAWDZENIE PRODUKTU:

 1. Kupujący sprawdzi zakontraktowane towary/usługi przed ich otrzymaniem; wgniecione, połamane, podarte opakowanie itp. uszkodzone i wadliwe towary/usługi nie zostaną odebrane przez firmę przewozową. Otrzymane towary/usługi uznaje się za nieuszkodzone i nienaruszone. Kupujący musi starannie zabezpieczyć towary/usługi po dostawie. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, towary/usługi nie powinny być używane. Faktura musi zostać zwrócona wraz z produktem.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. KUPUJĄCY; W ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia zakupionego produktu do siebie lub do osoby/organizacji pod wskazany adres, sprzedający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy poprzez odrzucenie towaru bez jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej lub karnej i bez podania przyczyny, pod warunkiem, że powiadomi go za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.
 1. DANE KONTAKTOWE DO POWIADOMIENIA O PRAWIE SPRZEDAWCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

TYTUŁ FIRMY: Detox Teas | Ukab IT

ADRES: Namık Kemal Mah. Cengiz Topel Cad. No:45/D 34760 Ümraniye / İstanbul | Türkiye

EMAIL: info@detoxteas.shop

Mobile: +90 532 430 14 82

CZAS TRWANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Jeśli kupujący nabył usługę, ten 14-dniowy okres rozpoczyna się od daty podpisania umowy. Przed wygaśnięciem prawa do odstąpienia od umowy nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku umów o świadczenie usług, w których wykonywanie usługi rozpoczęło się za zgodą konsumenta.
 2. Koszty wynikające ze skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi SPRZEDAWCA.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy w ciągu 14 (czternastu) dni przekazać sprzedawcy pisemne powiadomienie listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną, a produkt nie może być używany zgodnie z postanowieniami „Produktów, w odniesieniu do których nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy” uregulowanymi w niniejszej umowie.

KORZYSTANIE Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Faktura za produkt dostarczony stronie trzeciej lub kupującemu (jeśli faktura za produkt, który ma zostać zwrócony, jest fakturą firmową, należy ją przesłać wraz z fakturą zwrotną wystawioną przez instytucję podczas zwrotu. Zwroty zamówień, których faktury są wystawiane w imieniu instytucji, nie mogą zostać zrealizowane bez wystawienia FAKTURY ZWROTNEJ).
 2. Formularz zwrotu, Produkty, które mają zostać zwrócone, muszą być dostarczone kompletne i nieuszkodzone, wraz z pudełkiem, opakowaniem i standardowymi akcesoriami, jeśli takie istnieją.

WARUNKI ZWROTU:

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany do zwrotu całkowitej ceny i dokumentów, które obciążyły kupującego długiem, najpóźniej w ciągu 10 dni od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy oraz do zwrotu towarów w ciągu 20 dni.
 2. W przypadku zmniejszenia wartości towarów z winy kupującego lub jeśli zwrot staje się niemożliwy, kupujący jest zobowiązany do zrekompensowania szkód sprzedawcy proporcjonalnie do jego winy. Jednakże okres odstąpienia od umowy Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i pogorszenie, które występują z powodu prawidłowego użytkowania towarów lub produktów.
 3. W przypadku zejścia poniżej kwoty limitu kampanii ustalonej przez sprzedawcę z powodu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, kwota rabatu wykorzystana w ramach kampanii zostanie anulowana.

PRODUKTY, KTÓRYCH NIE MOŻNA UŻYWAĆ Z PRAWEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Bielizna, stroje kąpielowe i figi bikini, materiały do makijażu, produkty jednorazowego użytku, towary, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub których termin przydatności do spożycia może upłynąć, które są przygotowywane zgodnie z życzeniem kupującego lub wyraźnie osobistymi potrzebami i nie nadają się do zwrotu po dostarczeniu kupującemu. Produkty, które są nieodpowiednie dla zdrowia i higieny do zwrotu, jeśli ich opakowanie zostało otwarte przez kupującego, produkty, które zostały zmieszane z innymi produktami po dostawie i nie można ich oddzielić ze względu na ich charakter, Towary związane z czasopismami, takimi jak gazety i czasopisma, z wyjątkiem tych świadczonych na podstawie umowy o prenumeratę, Usługi wykonywane natychmiast w środowisku elektronicznym lub dobra niematerialne dostarczane konsumentowi natychmiast, nagrania audio lub wideo, książki, treści cyfrowe, programy komputerowe, urządzenia do nagrywania i przechowywania danych, komputerowe materiały eksploatacyjne, jeśli opakowanie zostało otwarte przez kupującego, nie jest możliwe jego zwrócenie zgodnie z rozporządzeniem. Ponadto przed wygaśnięciem prawa do odstąpienia od umowy nie jest możliwe skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do usług, które zostały rozpoczęte za zgodą konsumenta, zgodnie z rozporządzeniem.
 2. Aby zwrócić kosmetyki i produkty higieny osobistej, bieliznę, kostiumy kąpielowe, bikini, książki, oprogramowanie i programy do kopiowania, płyty DVD, VCD, CD i kasety oraz materiały eksploatacyjne (toner, kartridż, taśma itp.), można zwrócić ich nieotwarte, nieprzetestowane opakowania. Muszą one być nienaruszone i nieużywane.

STATUS NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA I KONSEKWENCJE PRAWNE

 1. Kupujący akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zapłaci odsetki i będzie odpowiedzialny wobec banku w ramach umowy o kartę kredytową między bankiem posiadającym kartę a bankiem, w przypadku niewywiązania się z transakcji płatniczych kartą kredytową. W takim przypadku odpowiedni bank może podjąć działania prawne; może żądać od kupującego kosztów i opłat adwokackich, a w każdym przypadku, jeśli kupujący nie wywiąże się ze swojego długu, kupujący akceptuje, że pokryje straty i szkody poniesione przez sprzedającego z powodu opóźnionego wykonania długu.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Możesz dokonać przelewu bankowego lub EFT (Electronic Fund Transfer) na dowolne z naszych kont TR75 0004 6013 4403 6000 1018 87, Ziraat Bank Swift Code (TCZBTR2AXXX) (EUR).
 2. Korzystając z kart kredytowych na naszej stronie, możesz skorzystać z pojedynczej wypłaty online dla wszystkich rodzajów kart kredytowych. W przypadku płatności online kwota zostanie pobrana z karty kredytowej po zakończeniu zamówienia.