Tekst Wyjaśniający

 

Niniejszy tekst wyjaśniający, Detox Teas | It został przygotowany przez İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi („Firma”) w celu poinformowania klientów Firmy o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Firmę w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698 („Ustawa”).

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie niniejszego tekstu wyjaśniającego, Detox Teas | można uzyskać dostęp do Polityki ochrony i przetwarzania danych osobowych İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

 1. a) Metody Pozyskiwania Danych Osobowych i Powody Prawne

Dane osobowe użytkownika są gromadzone elektronicznie lub fizycznie. Dane osobowe gromadzone z przyczyn prawnych określonych w niniejszym tekście wyjaśniającym mogą być przetwarzane i udostępniane w ramach warunków przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 i 6 ustawy.

 1. b) Cele Przetwarzania Danych Osobowych

Planowanie i wykonywanie działań wymaganych do dostosowania danych osobowych, produktów i usług oferowanych przez Spółkę do gustów, nawyków użytkowania i potrzeb zainteresowanych osób, w ramach warunków przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 i 6 ustawy, w celu rekomendowania i promowania ich wśród odpowiednich osób, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac przez jednostki biznesowe w celu skorzystania przez zainteresowane osoby z produktów i usług oraz w celu przeprowadzenia odpowiednich procesów biznesowych, W celu przeprowadzenia niezbędnych prac przez odpowiednie jednostki biznesowe w celu realizacji działań handlowych prowadzonych przez Spółkę oraz w celu przeprowadzenia powiązanych procesów biznesowych, W celu zaplanowania strategii handlowych i / lub biznesowych Spółki Jest przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, technicznego i handlowo-zawodowego Spółki oraz osób, które mają relacje biznesowe ze Spółką.

 1. c) Strony i Cele Udostępniania Danych Osobowych

Planowanie i wykonywanie działań niezbędnych do dostosowania danych osobowych, produktów i usług oferowanych przez Spółkę do gustów, nawyków użytkowania i potrzeb zainteresowanych osób oraz do rekomendowania i promowania ich odpowiednim osobom, w ramach warunków i celów przetwarzania danych osobowych określonych w art. 8 i 9 ustawy, Wykonywanie niezbędnych prac przez jednostki biznesowe i przeprowadzanie odpowiednich procesów biznesowych w celu zapewnienia zainteresowanym osobom korzyści z produktów i usług oferowanych przez Spółkę, wykonywanie niezbędnych prac przez odpowiednie jednostki biznesowe w celu realizacji działalności handlowej prowadzonej przez Spółkę, z partnerami biznesowymi i dostawcami Spółki, prawnie upoważnionymi instytucjami i organizacjami oraz prawnie upoważnionymi podmiotami prawa prywatnego w zakresie planowania i realizacji strategii biznesowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, technicznego i handlowo-zawodowego Spółki i osób pozostających w stosunkach biznesowych ze Spółką. mogą być udostępniane.

 1. d) Prawa Właścicieli Danych i Korzystanie z Tych Praw

Jeśli użytkownik, jako właściciel danych osobowych, przekaże Spółce swoje żądania dotyczące praw określonych poniżej za pośrednictwem metod określonych w punkcie Wykonywanie praw przez właścicieli danych, jego żądania zostaną ocenione i sfinalizowane przez Spółkę tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 (trzydziestu) dni.

Zgodnie z art. 11 ustawy użytkownikowi przysługują następujące prawa jako właścicielowi danych osobowych:

 • Dowiedz się, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane,
 • Jeśli dane osobowe użytkownika były przetwarzane, należy zażądać informacji na ten temat,
 • Aby dowiedzieć się, w jakim celu przetwarzane są dane osobowe użytkownika i czy są one wykorzystywane zgodnie z tym celem,
 • Znajomość stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe użytkownika, w kraju lub za granicą,
 • Żądanie korekty danych osobowych w przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego przetwarzania oraz żądanie powiadomienia stron trzecich, którym przekazano dane osobowe, o transakcji dokonanej w tym zakresie,
 • Żądanie usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych w przypadku ustania przyczyn wymagających ich przetwarzania, mimo że były one przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i innymi właściwymi przepisami, a także żądanie powiadomienia stron trzecich, którym dane osobowe zostały przekazane, o transakcji dokonanej w tym zakresie,
 • Sprzeciwianie się powstaniu wyniku przeciwko samej osobie poprzez analizę przetwarzanych danych wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów,
 • Żądanie naprawienia szkody w przypadku straty spowodowanej niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
 • Ustęp 2 art. 28 ustawy wymienia przypadki, w których właściciele danych nie mają prawa do żądania, i w tym kontekście;
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom lub prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych,
 • Przetwarzanie danych osobowych upublicznionych przez daną osobę,
 • Oficjalne i upoważnione instytucje i organizacje publiczne na podstawie uprawnień nadanych przez prawo do przetwarzania danych osobowych Jest to niezbędne do wykonywania obowiązków nadzorczych lub regulacyjnych oraz do prowadzenia dochodzeń dyscyplinarnych lub ścigania przez instytucje publiczne i organizacje zawodowe,
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony interesów gospodarczych i finansowych państwa w odniesieniu do spraw budżetowych, podatkowych i finansowych,
 • W takich przypadkach nie można skorzystać z wyżej wymienionych praw do danych.
 • Zgodnie z ust. 1 art. 28 ustawy, ponieważ dane będą poza zakresem ustawy w następujących przypadkach, wnioski właścicieli danych również nie będą przetwarzane w odniesieniu do tych danych:
 • Przetwarzanie danych osobowych przez osoby fizyczne w zakresie działań związanych z nimi samymi lub członkami rodziny mieszkającymi w tym samym miejscu zamieszkania, pod warunkiem, że nie są one przekazywane stronom trzecim i że przestrzegane są obowiązki dotyczące bezpieczeństwa danych.
 • Przetwarzanie danych osobowych do celów takich jak badania, planowanie i statystyki poprzez ich anonimizację w oficjalnych statystykach.
 • Przetwarzanie danych osobowych do celów artystycznych, historycznych, literackich lub naukowych lub w ramach wolności wypowiedzi, pod warunkiem, że nie narusza to obrony narodowej, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, bezpieczeństwa gospodarczego, prywatności życia prywatnego lub praw osobistych ani nie stanowi przestępstwa.
 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach działań prewencyjnych, ochronnych i wywiadowczych prowadzonych przez instytucje i organizacje publiczne upoważnione na mocy prawa w celu zapewnienia obrony narodowej, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego lub bezpieczeństwa gospodarczego.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez organy sądowe lub organy egzekucyjne w związku z dochodzeniem, ściganiem, procesem lub postępowaniem egzekucyjnym.

Wykonywanie Praw przez Podmioty Danych

 • Właściciele danych będą mogli skorzystać z „Wniosków składanych przez właściciela danych osobowych do administratora danych” pod linkiem https://www.detoxteas.shop/pl/kontakt/, aby skorzystać z wyżej wymienionych praw.
 • Wnioski będą składane za pomocą jednej z poniższych metod, wraz z dokumentami identyfikującymi odpowiedniego właściciela danych:
 • Wypełnij formularz i wyślij podpisaną kopię formularza osobiście, za pośrednictwem notariusza lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Detox Teas | İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Atatürk Mh. İrfan Sk. No: 10/A 34764 Ümraniye | İstanbul | Türkiye
 • Wysłanie formularza poleconą pocztą elektroniczną na adres info@detoxteas.shop poprzez podpisanie formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanym w ramach ustawy o podpisie elektronicznym nr 5070,
 • Zgodnie z metodą określoną przez Radę Ochrony Danych Osobowych.
 • Spółka odpowiada właścicielom danych, którzy chcą skorzystać z takich praw w granicach określonych w Ustawie, w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni, zgodnie z Ustawą. Aby osoby trzecie mogły złożyć wniosek w imieniu właścicieli danych osobowych, należy przedstawić specjalne pełnomocnictwo wydane przez właściciela danych za pośrednictwem notariusza w imieniu osoby składającej wniosek.
 • Co do zasady wnioski właścicieli danych są rozpatrywane bezpłatnie, jednak może zostać naliczona opłata zgodnie z tabelą opłat [1] określoną przez Radę Ochrony Danych Osobowych.
 • Firma może zażądać informacji od osoby, której dane dotyczą, w celu ustalenia, czy wnioskodawca jest właścicielem danych osobowych, i może zadawać pytania dotyczące wniosku właścicielowi danych osobowych w celu wyjaśnienia kwestii określonych we wniosku.
 • [1] Zgodnie z „Komunikatem w sprawie procedur i zasad składania wniosków do administratora danych” opublikowanym w Dzienniku Urzędowym z dnia 10.03.2018 r. i oznaczonym numerem 30356, jeśli wniosek właścicieli danych ma zostać rozpatrzony na piśmie, opłata nie jest pobierana za maksymalnie dziesięć stron. Opłata transakcyjna w wysokości 1 liry tureckiej może być pobierana za każdą stronę powyżej dziesięciu stron. Jeśli odpowiedź na wniosek jest udzielana na nośniku zapisu, takim jak płyta CD lub pamięć flash, opłata, której może zażądać instytucja, nie może przekraczać kosztu nośnika zapisu.
Koszyk na zakupy
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
Strona główna
0 items Koszyk
0 Lista życzeń
Moje konto
Menu