Polityka zwrotów i zwrotów

OGÓLNY:

1. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, z której korzystasz, uznaje się, że zaakceptowałeś otrzymany formularz wstępnej informacji i umowę sprzedaży na odległość.

2. Kupujący podlegają przepisom ustawy nr 6502 o ochronie konsumentów i rozporządzeniu w sprawie umów zawieranych na odległość (Dziennik Urzędowy: 27.11.2014/29188) oraz innych odpowiednich przepisów obowiązujących w zakresie sprzedaży i dostawy zakupionego produktu.

3.W przypadku zwrotu towaru koszty wysyłki pokrywają kupujący.

4.Każdy zakupiony produkt zostanie dostarczony osobie i/lub organizacji na adres wskazany przez kupującego, w ustawowym terminie 30 dni. Jeśli produkt nie zostanie dostarczony w tym terminie, kupujący może odstąpić od umowy.

5. Zakupiony produkt musi być dostarczony w stanie kompletnym i zgodnym z określonymi w zamówieniu właściwościami wraz z wszelkimi dokumentami gwarancyjnymi, instrukcją obsługi lub innymi dokumentami powiązanymi, jeśli dotyczy.

6. W przypadku braku możliwości sprzedaży zakupionego towaru, sprzedający musi powiadomić o tym kupującego na piśmie w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej sytuacji. Całkowita kwota musi zostać zwrócona Kupującemu w ciągu 14 dni.

BRAK ZAPŁATY ZA ZAKUPIONY PRODUKT:
7. Jeśli kupujący nie zapłaci ceny zakupu lub anuluje płatność w wyciągu bankowym, obowiązek dostarczenia produktu przez sprzedającego wygasa.

NIEUPRAWNIONE UŻYCIE KARTY KREDYTOWEJ DO ZAKUPÓW:
8. Jeżeli po dostarczeniu produktu okaże się, że płatność kupującego kartą płatniczą została wykorzystana przez osoby nieuprawnione w sposób niezgodny z prawem, a cena sprzedanego produktu nie została zapłacona Sprzedającemu przez właściwy bank lub instytucję finansową, kupujący musi zwrócić produkt sprzedawcy w ciągu 3 dni, przy czym koszty wysyłki ponosi sprzedawca.

OPÓŹNIONA DOSTAWA Z NIEPRZEWIDZIANYCH PRZYCZYN:
9. W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej, których sprzedawca nie mógł przewidzieć i jeśli produkt nie może zostać dostarczony na czas, kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Kupujący może żądać anulowania zamówienia, wymiany towaru na podobny lub przesunięcia terminu dostawy do czasu usunięcia przeszkody. Jeśli kupujący anuluje zamówienie i dokonał płatności gotówką, cała kwota zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia. Jeśli płatność została dokonana kartą kredytową, a kupujący anuluje zamówienie, cena produktu zostanie zwrócona bankowi w ciągu 14 dni od anulowania, ale może minąć 2-3 tygodnie, zanim bank przeleje ją na konto kupującego.

OBOWIĄZEK KUPUJĄCEGO DO SPRAWDZENIA PRODUKTU:
10. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru lub usługi będącej przedmiotem umowy przed ich otrzymaniem; uszkodzonych, pękniętych, rozerwanych opakowań itp. nie należy przyjmować od firmy przewozowej. Otrzymane towary lub usługi zostaną uznane za nieuszkodzone i nienaruszone. Kupujący musi zadbać o produkt po dostarczeniu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy produkt nie powinien być używany. Wraz z produktem należy również odesłać fakturę.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
11. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zakupionego produktu do siebie lub osoby lub instytucji pod wskazany adres. Kupujący może powiadomić Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej lub karnej oraz bez podania przyczyny, korzystając z poniższych danych kontaktowych Sprzedawcy.

DANE KONTAKTOWE DO POWIADOMIENIA SPRZEDAWCY O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
12. NAZWA FIRMY: İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ADRES: Atatürk Mh. İrfan Sk. No: 10/A 34764 Ümraniye | İstanbul | Türkiye
E-MAIL: info@detoxteas.shop
TELEFON: +90 850 309 44 53

CZAS TRWANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
13. Jeżeli kupujący wykupił usługę, termin 14 dni biegnie od dnia podpisania umowy. Z prawa odstąpienia nie można skorzystać w przypadku umów o świadczenie usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zgodnie z Rozporządzeniem.

14.Koszty wynikające z wykonania prawa odstąpienia od umowy ponosi sprzedający.

15.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę na piśmie listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni, a produkt nie może być używany zgodnie z postanowieniami „Produktów przeznaczonych do których nie można skorzystać z prawa odstąpienia” uregulowane w tej umowie.

KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
16. Faktura za produkt dostarczony osobie trzeciej lub Kupującemu (Jeżeli faktura za zwracany produkt jest firmowa, musi być przesłana wraz z fakturą zwrotną wystawioną przez instytucję przy zwrocie produktu. Zwroty zamówień wystawiane przez firmy nie zostanie zrealizowany w przypadku niewystawienia FAKTURY ZWROTNEJ.)

17. Formularz zwrotu, opakowanie zwracanych produktów, standardowe wyposażenie produktów, jeśli występuje, musi być dostarczone kompletne i

nieuszkodzony.

WARUNKI ZWROTU:
18. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny całkowitej oraz wszystkich dokumentów, które obciążają Kupującego dług wobec Kupującego w ciągu 10 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu oraz do odebrania towaru w ciągu 20 dni.

19.Jeżeli nastąpi zmniejszenie wartości towaru z przyczyny zawinionej przez Kupującego lub gdy zwrot towaru stanie się niemożliwy, Kupujący jest zobowiązany do naprawienia szkody Sprzedającemu proporcjonalnie do swojej winy. Kupujący nie ponosi jednak odpowiedzialności za zmiany i pogorszenia, które nastąpiły w wyniku prawidłowego użytkowania produktu lub produktu w ramach prawa do odstąpienia od umowy.

20. W przypadku zmniejszenia ustalonej przez Sprzedawcę kwoty limitu kampanii w związku z skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy, kwota rabatu wykorzystanego w ramach akcji zostanie anulowana.

PRODUKTY, DLA KTÓRYCH NIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
21. Produkty przygotowane na zamówienie Kupującego lub jego wyraźnie zindywidualizowane potrzeby, doły bielizny, kostiumy kąpielowe, materiały do makijażu, produkty jednorazowego użytku, produkty szybko psujące się lub przeterminowane, produkty, których po dostarczeniu nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli opakowanie została otwarta przez Kupującego, produkty, które po dostarczeniu zostały zmieszane z innymi produktami i których charakter nie pozwala ich rozdzielić, produkty związane z czasopismami takimi jak gazety i czasopisma świadczone na podstawie umowy o prenumeratę, usługi elektroniczne świadczone natychmiast w środowisku elektronicznym lub dostarczane towary niematerialne do konsumenta w trybie natychmiastowym, a także zwrotu nagrań dźwiękowych lub wizualnych, książek, treści cyfrowych, programów komputerowych, urządzeń rejestrujących i przechowujących dane, materiałów eksploatacyjnych do komputera, w przypadku otwarcia opakowania produktu przez Kupującego, zgodnie z regulaminu, nie podlega zwrotowi. Z prawa odstąpienia nie można również skorzystać w przypadku umów o świadczenie usług, których wykonywanie rozpoczęto za zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zgodnie z Rozporządzeniem.

22. Kosmetyki i środki higieny osobistej, bielizna, stroje kąpielowe, książki, oprogramowanie i programy do kopiowania, DVD, VCD, CD i kasety, a także materiały eksploatacyjne (toner, kartridż, taśma itp.) należy zwrócić w stanie nienaruszonym, nie wypróbowany, nieuszkodzony i nieużywany, aby kwalifikować się do zwrotu.

23. W przypadku sprzedaży zagranicznej Kupujący ponosi odpowiedzialność za przepisy celne kraju, w którym się znajduje. W przypadku zwrotu produktu do Sprzedawcy, jeżeli produkt jest zakazany w kraju kupującego, kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów wysyłki produktu do zwrotu.

NIEDOMYŚLNE I KONSEKWENCJE PRAWNE:
24. W przypadku zwłoki kupującego w regulowaniu płatności kartą kredytową, kupujący akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się do zapłaty odsetek w ramach umowy o kartę kredytową pomiędzy bankiem a bankiem posiadacza karty oraz ponosić odpowiedzialność wobec Bank. W takim przypadku właściwy bank może wystąpić o środki prawne; kupujący będzie zobowiązany do pokrycia poniesionych kosztów i honorariów adwokackich, aw każdym przypadku zgadza się, że kupujący zapłaci szkody i straty poniesione przez sprzedającego w związku z opóźnieniem w wykonaniu długu.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA:

25. Dokonując przelewu bankowego lub EFT (elektronicznego przelewu środków) na nasze konta, właściciel konta: BERKAY TURAN, IBAN: GB94 CLJU 0413 0763 7237 22, nazwa banku: Clear Junction Limited, kod BIC: CLJUGB21XXX, kod rozliczeniowy: 0413 07 , Nr konta: 63 7237 22, Kraj: Anglia

26. Korzystając z kart kredytowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz skorzystać z opcji pojedynczej płatności online lub płatności ratalnej online dla wszystkich rodzajów kart kredytowych. W przypadku płatności online kwota zostanie pobrana z karty kredytowej na koniec zamówienia.
(Uwaga: to tłumaczenie ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku jakichkolwiek kwestii prawnych lub sporów, pierwszeństwo ma oryginalna wersja turecka.)

Koszyk na zakupy
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
Strona główna
0 items Koszyk
0 Lista życzeń
Moje konto
Menu